Bảng giá – TPRO DESIGN

DESIGN #1
$50
✅ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho tiệm nail của bạn
✅ Thiết kế logo, hình ảnh, video theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
✅ Thiết kế tờ rơi, banner quảng cáo, poster, card visit, intro video, …
✅ Thiết kế đồng phục cho tiệm nail
✅ Thiết kế Brochure, Catalogue, Menu, …
Call now: (562)-330-1977
DESIGN #2
$100
✅ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho tiệm nail của bạn
✅ Thiết kế logo, hình ảnh, video theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
✅ Thiết kế tờ rơi, banner quảng cáo, poster, card visit, intro video, …
✅ Thiết kế đồng phục cho tiệm nail
✅ Thiết kế Brochure, Catalogue, Menu, …
Call now: (562)-330-1977
DESIGN #3
$150
✅ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho tiệm nail của bạn
✅ Thiết kế logo, hình ảnh, video theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
✅ Thiết kế tờ rơi, banner quảng cáo, poster, card visit, intro video, …
✅ Thiết kế đồng phục cho tiệm nail
✅ Thiết kế Brochure, Catalogue, Menu, …
Call now: (562)-330-1977